Mladkovská dvanáctka - 1.9.2007, Mladkov u Boskovic

Mladkovská dvanáctka - 1.9.2007, Mladkov u Boskovic